Agremente tehnice în construcții

INCERTRANS SA este Organism elaborator de agremente tehnice in constructii, Abilitat de MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAȚIEI prin Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, cu CERTIFICATUL de ABILITARE nr 004/2020.

INCERTRANS SA ca organism elaborator de agremente tehnice îndeplineste în permanenţă criteriile organizatorice, tehnice şi  deontologice pe baza cărora a fost abilitat, în conformitate cu documentele şi cu procedurile aplicabile si raspunde cu profesionalism de exactitatea datelor înscrise în agrementele tehnice şi de încercările sau testele care au stat la baza elaborării acestora.

INCERTRANS SA prin Serviciul de Agremente Nationale si Europene elaboreaza agremente tehnice in constructii pentru urmatoarele grupe specializate, abilitate de CTPC :

  • GRUPA NR 1- Elemente structurale si fundatii
  • GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 5: Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor , de incalziri, climatizari, ventilatii, sanitare, gaze, electrice
  • GRUPA SPECIALIZATA NR. 6: Domotică, produse şi echipamente înglobate în construcţii
  • GRUPA SPECIALIZATA NR. 7: Drumuri, Poduri, Porturi şi Aeroporturi

 

TERMENI SI DEFINITII

 

AGREMENTUL TEHNIC în construcţii este o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi reprezintă evaluarea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificarile ei ulterioare. a produselor pentru construcţii, care nu fac obiectul unei specificaţii tehnice. Agrementul tehnic în construcţii stabileşte, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, condiţiile de fabricaţie, de transport, de depozitare, de punere în operă şi de întreţinere a acestora.
Producător: persoana fizică sau juridică care fabrică un produs pentru construcţii şi care comercializează acest produs în nume propriu sau sub marca sa.

 

Reprezentat autorizat al producătorului: persoana fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană împuternicită de producător printr-un mandat scris să acţioneze în numele acestuia în legătură cu sarcinile prevăzute de HG 750/2017- Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii.

 

Agrementele tehnice se eliberează titularului numai pentru produse pentru construcţii bine definite sub aspectul alcătuirii, formei şi caracteristicilor şi a căror realizare şi punere în operă pot fi asigurate de către producători şi executanţi în vederea menţinerii calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcţii în procesul de fabricaţie, dacă utilizarea şi modul de punere în operă sunt conforme cu cele precizate de producător sau reprezentantul autorizat al acestuia şi cuprinse în agrementul tehnic respectiv.

 

Titularul unui agrement tehnic în construcţii este solicitantul acestuia.

La eliberarea unui agrement tehnic în construcţii, titularul predă organismului elaborator declaraţia de conformitate cu agrementul tehnic respectiv emisă de producător.

 

Produsul pentru construcţii este un produs sau set fabricat şi introdus pe piaţă în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcţii sau părţi ale acestora şi a cărui performanţă afectează performanţa construcţiilor în ceea ce priveşte cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor

 

AGREMENTUL TEHNIC

Agrementul tehnic se elibereaza in conformitate cu:

  • Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu modificările şi completările ulterioare
  • HG 750/2017- Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii

 

AGREMENTUL TEHNIC în construcţii este valabil numai însoţit de AVIZUL TEHNIC în valabilitate emis de CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII.

 

AVIZUL TEHNIC este valabil 2 ani.   În cazul în care în perioada de valabilitate a avizului tehnic iniţial sunt îndeplinite condiţiile privind menţinerea calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcţii în procesul de fabricaţie, avizul tehnic se prelungeşte cu încă 1 an, până la expirarea termenului de valabilitate al agrementului tehnic prevăzut HG 750/2017, art. 7 alin. (1).

Prelungirea valabilităţii avizului tehnic iniţial se solicită de către titularul agrementului în cauză cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate de 2 ani a acestuia şi se face ca urmare a raportului favorabil întocmit de elaboratorul agrementului tehnic respectiv

 

Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii  denumit   CTPC, este constituit şi funcţionează ca entitate fără personalitate juridică pe lângă MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAȚIEI – MLPDA. Preşedintele CTPC este secretarul de stat coordonator al domeniului construcţii din cadrul MLPDA si semneaza Avizele Tehnice emise de CTPC, in urma avizarii agrementelor tehnice de catre comisia tehnică de specialitate

 În perioada de valabilitate a agrementelor tehnice în construcţii pot interveni următoarele schimbări: 

  1. a) prelungirea valabilităţii avizului tehnic, în condiţiile prevăzute la HG 750/2017, art. 12; 
  2. b) modificarea agrementului tehnic în construcţii, care se realizează la iniţiativa producătorului sau a reprezentantului său autorizat, determinată de modificările aduse produsului, tehnologiei de fabricaţie, domeniului de utilizare, a modificării datelor de identificare ale producătorului sau reprezentantului său autorizat, ale titularului sau grupei specializate care l-a elaborat, ca urmare a constatării unor neconformităţi; modificarea agrementului tehnic în construcţii se face cu păstrarea termenului de valabilitate iniţial al agrementului tehnic;

 c) extinderea agrementului tehnic în construcţii cu acordul titularului, care reprezintă nominalizarea şi a unui alt titular, a altui domeniu de utilizare sau extinderea numărului de produse din agrementul tehnic; extinderea se face cu păstrarea termenului de valabilitate iniţial al agrementului tehnic;